12 maart 2024

Privacyverklaring Klanten, Leveranciers en Opdrachtnemers

Voor wie is deze verklaring?

Andus Group B.V. en haar werkmaatschappijen, samen “Andus Group” genoemd, geven informatie over de wijze waarop ze met persoonsgegevens omgaan door middel van privacyverklaringen.

 

Deze privacyverklaring is relevant voor:

 • klanten en potentiële klanten van Andus Group,

 • leveranciers en potentiële leveranciers aan Andus Group en

 • andere opdrachtnemers en potentiële opdrachtnemers van Andus Group zowel afzonderlijk als gezamenlijk ook te noemen Zakelijke Partners.

 

Er zijn aparte privacyverklaringen voor medewerkers (waaronder uitzendkrachten) en hun familieleden, sollicitanten en gebruikers van Andus Group websites.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is, zoals naam, adres, telefoonnummer en BSN.

 

Naast 'gewone' persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens (ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging) en strafrechtelijke gegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

Andus Group en de werkmaatschappij waarmee de Zakelijke Partner een relatie heeft zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij Zakelijke Partners worden verwerkt o.a.:

 • contactgegevens bijv. naam, functie, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres.


In verband met antiwitwaswetgeving kunnen ook gegevens van managers/directieleden worden verwerkt:

 • identificatie gegevens bijv. naam, geboortedatum.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

(Potentiële) klanten

Andus Group gebruikt persoonsgegevens om offertes te kunnen toesturen en overeenkomsten te sluiten, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor de klant te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met de klant te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

(Potentiële) leveranciers en andere opdrachtnemers

Andus Group gebruikt persoonsgegevens om overeenkomsten te sluiten, te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen plaatsen, facturen te kunnen betalen en met de leverancier/ander opdrachtnemer te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

De Zakelijke Partner is niet verplicht om Andus Group persoonsgegevens te verstrekken. Als de Zakelijke Partner geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat Andus Group aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers worden 20 jaar na het kalenderjaar waarin de einddatum van het contract valt bewaard.

 

Potentiële klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Persoonsgegevens van potentiële klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers worden 5 jaar na het kalenderjaar waarin het laatste contact plaatsvindt bewaard.

 

Van wie ontvangt Andus Group persoonsgegevens?

Andus ontvangt persoonsgegevens van:

 • het individu

 • een collega van het individu

 • openbare bronnen bijv. de internet

Deelt Andus Group persoonsgegevens met derden?

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat Andus Group persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, producten en diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

 

Andus Group geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie behoudens in voorkomende gevallen de bedrijfscontactgegevens van medewerkers ten behoeve van internationale klanten of leveranciers.

 

Hoe wordt persoonsgegevens beschermd?

Andus Group neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Privacyrechten

Klanten, leveranciers of ander opdrachtnemers, samen “de betrokkenen”, hebben de volgende rechten:

 • recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om te vragen of, en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt;

 • inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;

 • correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren;

 • recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen;

 • recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Hieraan zal worden voldaan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Contact informatie

Voor vragen over het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens of voor de uitoefening van zijn rechten kan de klant, leverancier of ander opdrachtnemer zich wenden tot:

 

Andus Group B.V.

T.a.v. Privacy Officer

Landgoed Heemstede, Poortgebouw Zuid

Heemsteedseweg 18  |  3992 LS Houten

 

030-2115800

info@andusgroup.com

 

In het geval dat een klant, leverancier of ander opdrachtnemer niet tevreden is met het antwoord van Andus Group, kan hij/zij een klacht indienen bij zijn/haar eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, bezoekadres Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2024.